Priority Mail 2013/09

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van deze PM:

 

 

Nieuwe Koningspostzegel

 

Koning Willem-Alexander heeft op woensdag 27 november in het Museum voor Communicatie het eerste exemplaar van de nieuwe permanente koningspostzegel in ontvangst genomen.

Deze zegel verschijnt in drie kleuren (rood, wit en blauw) en is vanaf

1 januari a.s. verkrijgbaar. Het ontwerp is van Studio Job.

 

Verslag ALV 2-11-2013

 

In deze algemene ledenvergadering, waarin de secretaris zijn aftreden per april 2014 aankondigde, kwam naast de gebruikelijke onderwerpen ook de benoeming van commissieleden aan de orde.
Het verslag van de vorige vergadering werd zonder slag of stoot goedgekeurd. Hetzelfde overkwam het werkplan, zij het dat daarover nog een vraag kwam m.b.t. eventuele beurzen in de maand juli.

Anders ging het met de begroting en de daaraan verwante vaststelling van de contributie 2014.
De onderbouwing van en de toelichting op de begroting werd door de vergadering onvoldoende gevonden. Ook werd een voorstel gedaan om de opbouw van de begroting aan te passen. Het bestuur heeft toegezegd zich over deze punten te beraden. Als daartoe aanleiding is volgen hierover nadere mededelingen in ons Mededelingenblad.

Het bestuur had in de convocatie (die al in een zeer vroeg stadium opgemaakt moest worden) voorgesteld de contributie niet te verhogen. Later bleek een bescheiden verhoging wel nodig om een negatief resultaat in 2014 te vermijden. Dit gewijzigde standpunt leidde tot de nodige discussies zowel over de noodzaak, de hoogte en de bepaling van de contributieverhoging. Uiteindelijk ging de vergadering (met drie stemonthoudingen) akkoord met het voorstel om de contributie van senior- en gewone leden nu te verhogen.

De benoeming van de commissieleden was een nieuw agendapunt. In de tijdens de ALV van april 2013 vastgestelde nieuwe reglementen is bepaald dat alle commissieleden door de ALV moeten worden benoemd. Alle “zittende” commissieleden zijn nu bij acclamatie benoemd. Zij zijn, m.u.v. de leden van de kascommissie, volgens het in deze vergadering vastgestelde schema aftredend en direct herkiesbaar. Voor de kascommissie werden twee nieuwe leden benoemd, de heren G. Rotteveel en H. Jetten.

Het volledige verslag is op de website te lezen in de rubriek “Alleen voor leden”.

 

 
 
 

Loterij tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2014

In het Mededelingenblad van november heb je de uitnodiging voor deze bijeenkomst al kunnen lezen. Wat daarbij niet is vermeld, is dat dan ook de verloting op basis van de volle contributiekaarten (door de diehards ook wel stempelkaart genoemd) plaats vindt. Dus vergeet niet deze tijdens een van de komende beurzen of die op 4 januari in te leveren bij de bestuurstafel.
 

 

Eindejaarsbeurs

De echte beursganger onder ons heeft deze happening natuurlijk al in zijn/haar agenda staan. Maar toch nog even deze herinnering.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2013 wordt in De Veluwehal te Barneveld de bekende eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs is beide dagen geopend van 10:00 tot 17:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd t/m 16 jaar gratis.
Voor verdere informatie zie: www.eindejaarsbeurs.nl

 

    

Nieuwsbrief ZHPV 29 november 2013