Priority Mail 2013/04

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturen stijgen, competities eindigen en vakanties lonken. Nog even en we belanden in het zomerreces. Dan komt bij velen onder ons de filatelie op een laag pitje te staan. Met deze PM houden we het vuurtje hopelijk nog even langer brandend, in ieder geval tot onze laatste activiteit voor de vakantieperiode op 6 juli. De eerste activiteit na de vakantie (of aan het eind ervan) is op zaterdag 31 augustus. Welke dat zijn lees je verderop.


De onderwerpen zijn:

 

Europees Kampioen

 

Op 2, 3 en 4 mei j.l. vond in Essen (Duitsland) de Internationale postzegelbeurs plaats. Al voor de zesde keer werd tijdens deze beurs het Europees Kampioenschap Thematische Filatelie gehouden.
En om maar met de deur in huis te vallen, ons lid André Scheer werd kampioen in de categorie ‘Medicin and Science’ met zijn verzameling ‘Masks of the Universe’.
Een felicitatie is hier dus op zijn plaats: PROFICIAT ANDRÉ

 


Uitreiking van de prijs en de oorkonde aan André (rechts met de medaille)

 

De wedstrijd verloopt als volgt.
Er zijn 8 categorieën waarin je Europees kampioen kunt worden.  En er is een 9e categorie met oud-kampioenen. Vervolgens is er een 'grand prix' tussen de winnaars van de categorieën, die gaat niet op punten, maar op voorkeuren van de verschillende juryteams (in een setting die lijkt op een Eurovisie Songfestival met presentaties van de verschillende collecties door de juryteams). Er deden 74 filatelisten uit 15 Europese landen mee, waarvan 11 Nederlanders.

De verzameling van André is zeer positief ontvangen. Hij werd eerste in de categorie 'Medicin and Science' met 92 punten (vanaf 90 goud), net voor landgenoot Piet Struik met 91 punten. In de Grand Prix eindigde André als 5e (van de 9). André, bescheiden als hij is, noemt dit “een mooi resultaat”.

De Nederlander John Dehé eindigde als 2e, Danny Jimmink, Nico Helling en Peter van Nies eindigden als 3e in hun categorie. 
 


Het laatste blad van André’s verzameling dat veel mensen aanspreekt. Het is
een groot postwaardestuk uit de USA t.g.v. de 30e verjaardag van de
eerste Star Wars film.

 

 
 
 

Kort verslag ALV 13 april 2013

In het Wijkcentrum Zuiderpark in Den Haag waren 22 leden (incl. bestuur) aanwezig bij deze vergadering.
De bestuursverkiezing kwam als eerste belangrijke punt aan de orde. De statutair aftredende penningmeester (Herwig Pauwels), commissaris Beurzen (Arie van der Giessen) en commissaris Jeugdafdeling (Hans Peschke) werden bij acclamatie herkozen.
Vervolgens is de benoeming van de nieuwe voorzitter, Simon Rotteveel aan de orde. Na een korte introductie (onder meer m.b.t. het feit dat hij al enige tijd in het bestuur als voorzitter ad interim functioneert) wordt ook hij onder applaus bij acclamatie benoemd. Met de overhandiging van de voorzittershamer wordt hij uitgenodigd aan de bestuurstafel plaats te nemen en de vergadering verder te leiden.


Vervolgens komt benoeming van een erelid aan de orde. Dit blijkt de secretaris, Jan Vogel, te betreffen. Na een toelichting op zijn verdiensten wordt hij door de vergadering tot erelid benoemd. Vogel was volkomen verrast omdat dit agendapunt buiten zijn medeweten was toegevoegd aan de agenda. Hij komt dan ook niet verder dan de vergadering te bedanken voor deze door hem zeer gewaardeerde onderscheiding.
Het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag worden ongewijzigd goedgekeurd. Er wordt bij gebrek aan kandidaten geen nieuwe kascommissie benoemd. Dit punt wordt naar de najaars-ALV verschoven.
Voor publicatie op de website, invoering van een nieuwe huisstijl, gewenste uniformiteit, achtte het bestuur het nodig de statuten en alle reglementen te moderniseren en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Alle concepten worden, met hier en daar een kleine aanpassing, door de vergadering vastgesteld.

Tijdens de rondvraag komen onder meer nog de volgende zaken aan de orde:

- Het bestuursstandpunt t.a.v. de betrokkenheid van onze reguliere tafelhouders bij het jubileumfeest (de tafelhouders worden niet als zodanig bij het feest betrokken).
- De vraag waarom er m.b.t. de activiteiten van de jeugdafdeling geen reglement bestaat. Waar nodig en mogelijk zijn de nu bestaande reglementen van toepassing. De gediplomeerde jeugdleiders opereren zoveel mogelijk volgens richtlijnen van de Stichting JFN waarbij een zekere flexibiliteit nodig is. Er is daarom geen behoefte aan een specifiek Jeugdreglement.
- De vraag of de ZHPV over een bibliotheek beschikt. Het antwoord is neen, mede gezien de mogelijkheden om bij enkele leden en bij de bond bepaalde boekwerken te kunnen lenen.

Hierna sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de inbreng van de leden, de vergadering.
 

Het volledige verlag is te lezen en downloaden op de website onder de rubriek “Alleen voor leden”.
 

Twee bijzondere markten bij de ZHPV

In het kader van het 50-jarig jubileum organiseert de ZHPV twee extra markten.

Een opruimingsmarkt van enkele van onze “hobby-handelaren” en een koopjesmarkt waarop onze gewone leden hun overtollig filatelistisch materiaal aan de andere leden kunnen aanprijzen.

Opruimingsmarkt in Zoetermeer
Op zaterdag 6 juli zijn interessante voordeeltjes te behalen op de markt die van 12.00 tot 15.00 uur wordt gehouden in buurtruimte Buytenrode aan de César Franckrode 60.
Talloze restantverzamelingen, partijtjes, dozen, mappen, brieven, oude catalogi, enz. zullen worden aangeboden.
Een uitgelezen kans dus om je verzameling aan te vullen of om een nieuwe op te zetten.
Maar wees er vroeg bij, dan is er nog keus! In dit jubileumjaar is de toegang geheel gratis.
 


Koopjesmarkt in Den Haag
In het kader van het jubileum organiseert de ZHPV op zaterdag 31 augustus een extra activiteit, de zogenoemde koopjesmarkt.
De locatie is Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 in Den Haag. De markt begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het is de bedoeling dat leden (die geen reguliere tafelhouder zijn) hun overtollig filatelistisch materiaal kunnen verkopen aan andere leden van de ZHPV. U moet het zien als een soort neuzelbeurs op postzegelgebied. Zo kan het ene lid zijn restanten kwijt en kan het andere lid daardoor iets leuks op de kop tikken om zijn of haar verzameling te completeren of uit te breiden. Er zijn kraampjes (tafels) beschikbaar die voor deze verkoop gehuurd kunnen worden. Het kraampjesgeld is net als bij onze reguliere beurzen € 5,00 voor de gehele middag.
Heb je belangstelling om een kraampje (tafel) te huren? Neem dan contact op met de “marktmeester” Arie van der Giessen (tel. 070 3867303) of meld je op een van de komende beurzen aan bij de bestuurstafel.
Kom kijken of kopen, er wordt vast iets van uw gading op deze markt aangeboden? Samen maken wij er op zaterdag 31 augustus aanstaande een gezellige postzegelmiddag van.

 

Wist U dat ... ?

... de ZHPV zich zeer gelukkig prijst met haar webmaster, Bert Greve?
Maar dat hij ook een eigen website onderhoudt?
En dat hij daarnaast ook een goede fotograaf is en zeer beziens-waardige fotoreportages maakt.
Kijk maar eens op: http://www.greve051.nl
 

 

Gratis lunch

Weet je het nog? Tijdens het jubileumfeest op 29 september kunnen de ZHPV-leden genieten van een gratis lunch. Maar dan moet je je wel aanmelden. Doe dat door je naam met voorletters op te geven bij yvonne.kruse@casema.nl.

Heb je geen e-mail? Geen nood: je kunt ook bellen naar de jubileumcommissie (uitsluitend overdag): 079-3512492.

 

Nieuwsbrief ZHPV 10 mei 2013