Priority Mail 2013/02

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar doet zijn intrede en dan staat uiteraard onze Algemene VoorjaarsLedenvergadering weer op het programma.
En de festiviteiten in het kader van het jubileum krijgen steeds meer vorm en voor je het in de gaten hebt is het 29 september.
Ook via PM blijf je op de hoogte; hieronder lees je alle onderwerpen van deze PM.

 

Uitnodiging Algemene (Voorjaars-)Ledenvergadering ...

 

... op zaterdag 13 april 2013 in het Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 te Den Haag, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs aldaar.

AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen

 4. Verkiezing bestuursleden

 5. Verslag van de Alg. Ledenvergadering van 20 oktober 2012
  a. Tekstueel
  b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van

 6. Jaarverslag penningmeester

 7. Verslag Kascommissie

 8. Algemeen Jaarverslag

 9. Verkiezing kascommissie

 10. Vaststellen vernieuwde statuten en reglementen

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

Toelichting

Agendapunt 4:
Voor de vacature van voorzitter heeft de heer S. Rotteveel zich kandidaat gesteld. Het bestuur ondersteunt dit van harte en stelt voor de heer Rotteveel tot voorzitter te benoemen.
Dit jaar zijn de penningmeester (de heer H.J.B. Pauwels), de commissaris Beurzen (de heer A.M. van der Giessen) en de commissaris Jeugdafdeling (de heer H.J. Peschke) statutair aftredend. Allen stellen zich herkiesbaar. Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement kunnen kandidaten voor deze functies worden voorgedragen. Er bestaan nog enkele vacatures binnen het bestuur en met nieuwe kandidaten kan zo nodig een nieuwe taakverdeling tot stand komen.


Agendapunt 9:
Voor de kascommissie dient minimaal een nieuw lid te worden benoemd.

 
Agendapunt 10:
Het bestuur acht het, mede in verband met publicatie op de website, nodig de statuten en alle reglementen te moderniseren en daar waar sprake is van nieuwe omstandigheden aan te passen. Alle concepten (totaal 6 stuks) worden ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd.

Vergaderstukken
Alle vergaderstukken zijn twee weken voor de ALV op de website onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en downloaden. De vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of kunnen op aanvraag, telefonisch (079-3610384) of per e-mail (mac.j.bird@hetnet.nl) bij de secretaris, vooraf worden toegezonden.
 

 
 
 

Nieuws van het Jubileumfront

Gratis lunch
Ter verhoging van de feestvreugde meldt de jubileumcommissie dat onze leden zich nu al kunnen aanmelden voor een gratis lunch tijdens het jubileumfeest op 29 september a.s. Geef uw naam (met voorletters) op bij yvonne.kruse@casema.nl. Heeft u geen e-mail? Geen nood: u kunt ook bellen (uitsluitend overdag): 079-3512492.
 


Opruimingsmarkt in Zoetermeer
Ook in het kader van ons jubileum wordt er op zaterdag 6 juli a.s. in Zoetermeer een opruimingsmarkt gehouden van restantpartijtjes, verzamelingen, brieven, lege stockboeken, enz., uitgezonderd losse zegels. Omdat er slechts een beperkte ruimte beschikbaar is worden er tafels toegewezen op basis van op=op. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij B. Kruse, telefoon 079-3512492 (‘t liefst overdag).
Ook leden die van deze bijzondere gelegenheid gebruik willen maken om eens wat anders op onze beurzen te bemachtigen moeten deze datum in hun agenda reserveren.

 

 

Vraagbaak

Antwoord op Vraagbaak uit PM 2013/01
De vraag in PM 2013-1 luidde:

'Wie is ontwerper van zegels Koninkrijk Montenegro. Dat was voor de vraagsteller in diens vrij nieuwe Michel catalogus niet te achterhalen.'
 


Onze leden Ton van der Meij, Jan Koppenberg en Ronald Dijkstra kwamen alle drie met hetzelfde antwoord. En dat vonden zij in nog niet eens zo oude catalogi uit de periode 1997-2001.
Het blijkt dat de ontwerper van de Montenegro zegels de Oostenrijkse jugendstil kunstenaar Koloman Moser is. En als bonus wordt daarbij nog vermeld dat de graveur professor F. Schirnböck is.
 

 

Eigenlijk ligt deze oplossing voor de hand. Moser ontwierp in het begin van de 20e eeuw de zegels t.g.v. het jubileum van keizer Franz Josef voor Oostenrijk, de beroemde serie landschappen van Bosnië Herzegovina en een serie met Vorst Johann II van Liechtenstein. Al deze zegels hebben vergelijkbare kaders en ook hier was de graveur steeds professor Schirnböck.

 

 

Nieuwe Vraag
Ons lid Gerard Krens stelt de vraag of de postzegels, getoond op de website van Zazzle.com geldig zijn voor frankering in de USA en/of daarbuiten.


Wie weet meer over deze private of persoonlijke postzegels te melden?
 


Antwoorden en verdere reacties naar de vraagbaak.
 

Postzegelboom in het zonnetje gezet

Ton van der Meij attendeerde de redactie van PM op volgend artikeltje in het AD Haagsche Courant van 16 februari 2013.
De zogenoemde postzegelboom op de hoek van het Noordeinde en de Paleisstraat werd woensdag 20 februari door Nationale-Nederlanden in het zonnetje gezet.
De onderneming regelt een onderhoudsbeurt voor de paardenkastanje die sinds 1883 al het plein voor het paleis Noordeinde siert.
De oude boom voor het werkpaleis van koningin Beatrix wordt postzegelboom genoemd omdat deze jarenlang de ontmoetingsplek was van postzegelverzamelaars.
Het zal niet bij iedereen bekend zijn maar hij staat ook op een postzegel (NVPH 1386, Paleis Noordeinde). De foto van het paleis is genomen vanonder het bladerdak van deze paardenkastanje. Het is zo’n bijzondere boom dat er op Wikipedia zelfs een pagina aan is gewijd.

Brievenbeurs

De redactie ontving van de Stichting De Brievenbeurs het persbericht m.b.t. het komende evenement. Dat bestaat deze keer uit drie onderdelen te weten:
 

- De 20e intern. Brievenbeurs
- Golda Carta, 1e intern. Prentbriefkaartenbeurs
- Filamania, 3e intern. Postzegelbeurs
 

Het thema van de Brievenbeurs is Post met aanvullende dienst.
Het evenement vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in de bekende hal De Mammoet, Calslaan 101, 2804 RT te Gouda.
Zie ook: www.brievenbeurs.com

 

 

Nieuwsbrief ZHPV 8 maart 2013