Priority Mail 2007/09

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De volgende zaken komen in deze PM aan de orde:

  • De ZHPV was betrokken bij de presentatie van twee verzamelvelletjes Mooi Nederland in het Museum voor Communicatie.

  • Het korte verslag van de verenigingsavond op 26 oktober j.l..

  • Een correctie op ons Mededelingenblad nr.4 van oktober 2007.

  • Introductie nieuwe rubriek Webwetenswaardigheden. In deze rubriek kunnen verwijzing naar interessante websites worden opgenomen. Nu staan er twee in, een over de beroemde Fabergé-eieren en een over het weblog van Cees Jansen.

 

Presentatie postzegelvelletjes Mooi Nederland

 


Op 17 oktober j.l. zijn weer twee verzamelvelletjes van de serie Mooi Nederland verschenen. Tevens werd een tentoonstelling over de complete serie geopend in het Museum voor Communicatie. Elk jaar wordt een ander ontwerpbureau gekozen, maar wie alle velletjes naast elkaar legt zal zien dat de horizon blijft doorlopen.

Wat de tentoonstelling betreft, kijk maar eens op de volgende website:
http://www.muscom.nl/tentoonstellingen/panorama_mooi_nederland-/index.htm
 

 

Ons lid Jeffrey Hertogs mocht ter gelegenheid van dit festijn een ingelijst velletje in ontvangst nemen voor onze club, ZHPV-De Ruilkelder en ons lid Edwin Lanza mocht het andere velletje in ontvangst nemen voor zijn jubilerende (25 jaar) Montessorischool Houtwijk. De hele klas van Edwin was op kosten van TNT Post in een bus naar het museum gekomen. Edwin stond na afloop dus in het middelpunt van belangstellende klasgenoten. Samen met Jeffrey moest hij daarna nog eens extra poseren voor de aanwezige fotografen.
 

 

Mevrouw Dimitra Keramidas van Consumentenmarketing TNT-Post en de heer Titus Yocarini, de directeur van het museum onthullen de nieuwe velletjes.

 

Edwin (links) en Jeffrey tonen trots hun prachtige cadeau aan de aanwezige pers.
 

 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

 


De avond vangt, na een welkomstwoord door de voorzitter, aan met een presentatie van de heer Anker uit Leiderdorp over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst van het Rode Kruis. Daarop volgt een discussie en het bezichtigen van de verzameling van de heer Anker.
Vervolgens vindt de aangekondigde gratis verloting plaats met aansluitend een pauze.
Daarna opent de voorzitter de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Het verslag van de vorige vergadering, het werkplan voor 2008 (waarin aangekondigd wordt dat de ZHPV overweegt haar activiteiten in de regio uit te breiden) en de begroting voor 2008 worden ongewijzigd goedgekeurd. Dit houdt ook in dat de contributies voor 2008 ongewijzigd blijven.
Tijdens de rondvraag wordt voorgesteld om, naast datgene wat de jeugdleiding al doet, meer initiatieven op filatelistisch gebied te gaan ontplooien om de jeugd, maar ook oudere leden te enthousiasmeren.
Voorts wordt het idee geopperd om voortaan slechts één ALV per jaar te houden, of de ALV te combineren met een andere activiteit. Bijvoorbeeld ’s-middags, voorafgaand of aansluitend aan een beurs.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur al voornemens was om de ALV’s en de nieuwjaars-bijeenkomsten in de toekomst over de drie beurslocaties in Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam te laten rouleren. Hierdoor zijn wellicht meer leden in de gelegenheid dit soort bijeenkomsten “dicht bij huis” te bezoeken.
Tot slot wordt het idee naar voren gebracht om tijdens beurzen zo af en toe eens een praatje te houden over opmerkelijke (filatelistische) zaken en bepaalde bestuursmededelingen te doen. De voorzitter besluit de vergadering met de toezegging dat het bestuur alle ideeën met betrekking tot de toekomstige ALV’s en de beurzen in overweging zal nemen en de leden hierover zo spoedig mogelijk zal informeren.


 

 
 

Correctie op Mededelingenblad

 

 

Op pagina 13 van het Mededelingenblad nr. 4 van oktober 2007 zijn de activiteiten in de komende weken vermeld. Als laatste staat daar vermeld: zaterdag 8 december beurs in Zoetermeer.
Deze beurs (de tweede in de maand) wordt natuurlijk niet in Zoetermeer maar in Den Haag aan het Westhovenplein gehouden.
 


 

 

Webwetenswaardigheden


Heb jij bij het surfen op het wereldwijde web en het vinden van een bepaalde website ook wel eens de gedachte “Hé, dat zouden anderen ook moeten weten”, aarzel dan niet en stuur het internetadres naar de redactie van Priority Mail.

Zo ontdekte de jeugdleiding dat het internationale jeugdjurylid en ons (oud)ZHPV-lid Cees Janssen uit Zoetermeer een weblog heeft op internet:
http://www.postzegelblog.nl/categorie/bloggers/—-columns-cees-janssen/

Een van zijn columns gaat over Italiaanse mode op postzegels. Werkelijk prachtig en thematisch natuurlijk zeer interessant. Het lezen en bekijken zeer de moeite waard.

Een van onze leden ontdekte bij het zoeken naar informatie over kunst op postzegels een heel interessante en goed opgezette site met betrekking tot de wereldberoemde Fabergé-eieren. Je vindt daar echt alles over deze eieren, de firma Fabergé maar ook over de Romanov-Tsaren.

De site luidt als volgt: http://www.mieks.com/

 

 

 

 

Veel surfplezier !!!