Priority Mail 2007/06

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Nog net voordat de vakanties massaal starten nog even een PM "eruit gooien". Het klinkt makkelijk, als routine, maar het vergt toch elke keer weer de nodige aandacht en medewerking van leden van de werkgroep ZHPV-digitaal.

De volgende zaken komen hieronder aan de orde, waarvan de eerste wel een zeer droevige mededeling betreft:

Na de vakantie vangen de bijeenkomsten, zowel voor de jeugd als de volwassenen, weer aan op respectievelijk 1, 8 en 15 september in Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam.
 

 

In Memoriam Anton van den Berg

  

Zeer tot ons leedwezen ontvingen wij bericht van het geheel onverwacht overlijden op 8 juni j.l. van ons lid A.C.P (Anton) van den Berg. Hij werd slechts 62 jaar.
Op woensdag 13 juni j.l. werd hij onder grote belangstelling begraven op de Algemene begraafplaats te Zoetermeer. Een aantal (bestuurs)leden van onze vereniging begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats.

Anton van den Berg heeft onze vereniging zo’n 18 jaar gediend als penningmeester. Bij zijn aftreden in 2005 droeg hij een financieel zeer gezonde vereniging aan zijn opvolger over en werd hij benoemd tot erelid.
Wij verliezen in hem een zeer verdienstelijk lid. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit gevoelige verlies.

Het bestuur van de ZHPV.
 

 

Kopen met korting

 


In vorige PM-en is al uitvoerig aandacht besteed aan de ledenpas van de NBFV. Hiermee kan je als lid van een bij de NBFV aangesloten vereniging, en dat is de ZHPV, korting krijgen op een abonnement op de Michel-Online-Katalog, op de toegang tot het Museum voor Communicatie, op het boek “Spaar de bomen” op het postkantoor en tot slot op promotionele artikelen van de firma Present Company. In de toekomst zullen de kortingsmogelijkheden zeker worden uitgebreid.

 

 

 

Maar ook brengen we nog eens in herinnering dat je met jouw ZHPV-lidmaatschapskaart korting krijgt op aanschaffingen bij de Postzegel Partijen Centrale (www.postzegelpartijencentrale.nl) in Den Haag.

 

 

En bij Collect4all (www.collect4all.com) eveneens in Den Haag. Bij deze laatste kan je dat zelfs online doen via de website van de ZHPV en de rubriek “Alleen voor leden”.

 

 

 
 

Vraagbaak

 

 

Vraag 6 staat nog open uit PM 04/07.
Op vraag 7 zijn enkele reacties binnen gekomen. Hopelijk is Jan Saarloos tevreden met het antwoord.
 

Vraag 6. Welk type stempel staat op onderstaande afbeelding?
In Filatelie 2007/03, het Frankrijknummer, is een heel interessant artikel gepubliceerd over "zeven redenen om Frankrijk te verzamelen". Een van die redenen is het feit dat Eugène Daguin in 1883 een stempelmachine ontwierp die in een handeling twee stempels plaatste, de zogenaamde Daguin-machine. Er is sprake van twee Daguin-stempels, te weten de "Daguin jumulée" en vanaf 1923 de "Daguin flamme". Binnen de tien jaar na ingebruikname van de Daguin-machine kwamen er andere, meer geautomatiseerde stempelmachines op de markt, te weten:
- de Krag-machine met een zogenaamd doorloop- of continustempel,
- de RVB-machine eveneens met een continustempel en
- de Bickerdicke-machine.

Van de Krag- en de RVB-machinestempels staan afbeeldingen in het bewuste artikel. Van de Bickerdicke echter niet.
Nu is de vraag of onderstaand stempel van de Bickerdicke is, en zo ja waaruit blijkt dat? Of is het een stempel van een andere, niet in het artikel beschreven machine?


 

 

Vraag 7 “Rent” en “Income Tax” ??
Ons lid Jan Saarloos kwam bij het knippen en sorteren van een zak postzegels van Engeland het onderstaande strookje tegen.
Het lijkt hem een bijschrijving van rente, samen met een verrekening van inkomstenbelasting.
Maar wat heeft de postzegel met de daar overheen geschreven tekst daar mee te maken?
Wie kan er een tipje van de sluier oplichten?


 

Op de vraag van Jan Saarloos werd door Ed Boers en Martin Scheer gereageerd. Samengevat komt hun reactie op het volgende neer.


De onderhavige zegel van 2 pence van Groot-Brittannië (Yvert 142) is als fiscaalzegel gebruikt en niet voor postale doeleinden. Op de oude Britse zegels staat vaak "Postage $ Revenue" vermeld. Ook bij de voormalige Britse koloniën waren gecombineerde zegels voor postale en fiscale doeleinden in gebruik. Hiermee voorkwamen de Britse posterijen dat aparte series fiscaal- en belastingzegels moesten worden gedrukt. Toch zijn er in Groot-Brittannië wel zegels uitgegeven die alleen voor fiscaal gebruik geldig waren. Enkele daarvan (alleen de Victoria-periode) staan in de Yvert achter de gewone postzegels genoemd. Daarnaast zijn er zeker aparte fiscaalzegels gedrukt, met name van de periode King Edward en George zijn er legio, maar in de vermelding van deze zegels had de Yvert kennelijk geen zin meer. Deze zijn wel in de speciaalcatalogus van Stanly Gibbons vermeld.
Als bedrijven (zoals in dit geval een bank) diensten verrichtten waarop "tax" van toepassing was, dan plakten ze een "revenuezegel", of in dit geval een "postage & revenuezegel” op de afrekening of de nota waarmee de dienst in rekening werd gebracht bij de afnemer. De instantie (in dit geval de bank) droeg dit bedrag onder aftrek van eigen kosten af aan de belastingdienst van dat land. In het geval van dit knipsel heeft de klant rente gebeurd bij een bank van 5 pond, 18 shilling en 4 pence. Hierop werd 1 pond, 6 shilling en 7 pence ingehouden. Het restant werd netto uitgekeerd aan de rekeninghouder.
Wanneer een postzegel als fiscaalzegel dienst deed, dan werd deze doorgaans niet met een poststempel, maar met een handtekening en/of firmastempel ongeldig gemaakt voor hergebruik.
Het dubbelgebruik van de post/fiscaalzegel heeft er zelfs toe geleid dat er tegenwoordig een aparte FIP-klasse "fiscale filatelie" voor tentoonstellingen is ingesteld. In Nederland zijn meestal de speciale belastingzegels geplakt, maar ook hier zijn wel gewone postzegels gebruikt op rekeningen of andere documenten.
Het knipsel van Jan Saarloos is curieus, maar niet zeldzaam.


Antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de
vraagbaak.
 

 

Stephanie Kuipers in St. PetersburgIn PM 2007/05 heeft Hans Peschke al uitvoerig verslag uitgebracht over de resultaten die daar eind april, tijdens Deltafila/Dag van de Jeugdfilatelie, door onze jeugdige ZHPV-ers zijn behaald. Mocht je dat gemist hebben kijk dan nog maar eens in PM 2007/5 die te vinden is op onze website.
Stephanie Kuipers behaalde in Sommelsdijk met haar verzameling “Zwemmen voor de lol of topsport” 73 punten ofwel Groot Zilver.
Zoals eerder gemeld heeft ze daarna ook deelgenomen aan de wereldtentoonstelling “St.Petersburg 2007”, gehouden van 19 t/m 25 juni 2007 in St. Petersburg. Daarbij heeft Stephanie met 75 punten de bekroning Groot Zilver behaald. Een verbetering van haar score in Sommelsdijk en dat op internationaal niveau. Een zeer knappe prestatie tussen dat internationale geweld. Het aan haar uitgereikte diploma is dan ook zeer terecht en verdient een mooie plek in huize Kuipers.
We hebben begrepen dat het nog heel spannend is geweest om de inzending, nadat hij in Sommelsdijk was getoond, nog op tijd klaar te krijgen.
Stephanie, namens het bestuur van de ZHPV van harte gefeliciteerd en veel succes met het verder uitbouwen van jouw verzameling. 

Straten in Stroken, een muisje met een staartje

 

In de vorige PM is reeds gemeld dat Jeffrey Hertogs met zijn inzending Straten in Stroken in de prijzen was gevallen.
Nou dat muisje krijgt nog een staartje of eigenlijk twee.

 

 

Wat is het geval?

Om te beginnen staat er in het maandblad Filatelie van juni een leuk artikeltje over deze wel heel bijzondere inzending van Jeffrey. Hij is namelijk heel bijzonder omdat er geen postzegel aan te pas komt. Jeffrey’s verzameling bestaat uit frankeerstroken. Op het postkantoor worden deze stroken, nadat ze met een frankeerwaarde zijn bedrukt, van een rol waarop de internationale straatnamen zijn gedrukt gesneden en op het poststuk geplakt.
Echter er is, met uitzondering van de (grotere) stroken voor pakketpost en aangetekende post, geen enkele straatnaam volledig op een strook afgedrukt. Hoe Jeffrey dat probleem heeft opgelost kan je zelf uit de hier onderstaande bladzijden uit zijn verzameling wel afleiden. De straatnamen op de borden of kaarten op het voorblad komen ook echt allemaal voor op de stroken.

Om zijn verzameling zo op te zetten heeft Jeffrey gebruik gemaakt van één lange blanco strook, d.w.z. met alle straatnamen erop maar zonder waardeopdruk. Die strook had ondergetekende, redacteur van deze PM, eerder met enige overtuigingskracht op een postkantoor weten los te peuteren.
Deze blanco strook moest echter in enkele precies van te voren bepaalde stukken worden geknipt om bovenaan de albumbladen te worden aangebracht. Laat nou de jeugdleider die hem daarbij hielp die strook verknippen, d.w.z. niet op de juiste lengtes. Daarbij ontstond enige paniek omdat dat één dag voor de uiterlijke inleverdatum van de verzameling gebeurde. Ondergetekende werd daarom opgetrommeld om zijn charmes in te zetten om weer een complete strook te regelen. Bij het eerste postkantoor ving ik bot. Volgens de manager mochten geen blanco stroken worden verstrekt, ook niet als het voor filatelistische doeleinden en ter ondersteuning van onze jeugd ging. Bah wat flauw. Op het tweede postkantoor dacht men daar gelukkig anders over. Daar werd zonder bezwaar een complete strook afgerold zodat Jeffrey’s verzameling toch nog op tijd voor de tentoonstelling kon worden ingeleverd.
 

 

 

 

Het tweede staartje aan Jeffrey’s inzending betreft een uitnodiging van de NBFV om deze inzending, gezien het bijzondere karakter ervan, beschikbaar te stellen aan de bond.
In het kader van 100 jaar NBFV is er een item “De NBFV gaat op tournee” en hiervoor zijn de juryvoorzitters van de tentoonstellingen in de afgelopen 2 jaar gevraagd uit te kijken naar publieksontvankelijke inzendingen en zij hebben ook de inzending van Jeffrey genomineerd.
De bond maakt hiervan fotokopieën en gaat hiermee op tournee. Volgend jaar wordt de verzameling op negen, in verschillende plaatsen, geplande tentoonstellingen opgehangen en in de zomer in Den Haag in het museum voor Communicatie. Dit alles in het kader van “100 jaar NBFV”.