Priority Mail 02/07

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De inhoud van deze PM luidt:

 

Algemene (voorjaars) LedenVergadering

 


ALGEMENE (VOORJAARS-)LEDENVERGADERING

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op vrijdag 23 maart 2007. De vergadering wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum De Schuitejager, Scheepswerf 18 te Leidschendam, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen

 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2006 (zie toelichting)
  a. Tekstueel
  b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van

 5. Jaarverslag penningmeester (zie toelichting)

 6. Verslag Kascommissie

 7. Jaarverslagen: (zie toelichting)
  a. Secretaris, b. Jeugdafdeling, c. Beurzen, d. Rondzendverkeer,
  e. Redactie, f. Commissie Nalatenschappen

 8. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)

 9. Verkiezing Kascommissie

 10. Rondvraag

 11. Vaststelling datum Algemene Najaarsledenvergadering.
  Voorstel bestuur: vrijdag 26 oktober 2007

 12. Sluiting

Toelichting:
Agendapunt 4 en 5:
De hier genoemde jaarverslagen zijn op onze website (www.zhpv.nl) in de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en te downloaden.
Agendapunt 7:
Deze verslagen zijn vanaf 5 maart a.s. eveneens op onze website in de rubriek "Alleen voor Leden" te lezen en te downloaden.
Agendapunt 8:
Statutair aftredend zijn: a. De penningmeester, de heer Herwig Pauwels en b. De commissaris beurzen, de heer Arie van der Giessen. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Voor vervulling van de vacature van commissaris jeugdafdeling stelt het bestuur een van de huidige jeugdleiders, de heer Hans Peschke voor.
Tot slot resteren nog de vacatures voor Vice-voorzitter en een PR-medewerker.
Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden voor alle vacatures kandidaten stellen. Wij verzoeken jou daarvan gebruik te maken.
 

 
Trekking loterij donatiekaarten  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt de trekking plaats van de loterij die is verbonden aan de verkochte donatiekaarten 2006 van de Jeugdafdeling De Ruilkelder.

Deze trekking is tweeledig en wel als volgt:

De eerste trekking vindt plaats uit:
a. alle verkochte donatiekaarten. Zoals je weet zijn die genummerd en op naam verkocht.
b. bovendien worden enkele nog niet verkochte donatiekaarten toegewezen aan leden die in het afgelopen jaar de jeugd gesteund hebben met donaties in de vorm van filatelistisch materiaal. Deze kaarten doen ook mee in de eerste trekking.

De tweede trekking vindt plaats uit de donatiekaarten die de op de vergadering aanwezige leden bij zich hebben.
Om je kansen op een prijs te vergroten is het dus van belang dat je ook aanwezig bent en je donatiekaarten bij je hebt.
 

 

Vraagbaak

 

Heb je filatelistische vragen of een antwoord op een eerder gestelde vraag, stuur dan een mailtje naar vraagbaak. Uiteraard gaat Priority Mail ook op zoek naar het antwoord op een gestelde vraag.

Antwoord op vraag 4. Vredesconferentie te Den Haag.
De heer Van Velzen uit Pijnacker heeft de volgende vraag.
Blijkens het gelegenheidsstempel op de hieronder afgebeelde ansichtkaart heeft in 1907 de Tweede Vredesconferentie van 's-Gravenhage plaats gevonden. Dat kon niet in het Vredespaleis zijn, want daarvoor werd de eerste steen gelegd in 1907 en het kwam pas in 1913 gereed.
De vraag is nu, in welk gebouw heeft deze conferentie plaats gevonden? Op de beeldzijde van de ansichtkaart is het interieur afgebeeld. Deze kaart komt uit een setje van tien waarop onder meer grote zalen zijn afgebeeld.

Op de vraag van de heer Van Velzen kwam een vijftal reacties met een duidelijk antwoord.
Eigenlijk kon dat ook niet anders, met onze “roots” in Den Haag.
Samen gevat komen de reacties op het volgende neer.

Meestal werd verwezen naar de volgende website:
www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/herinnering/hptvc1907.html

Zonder het te beseffen zond de heer Van Velzen eigenlijk een cryptogram in. Want het stempel geeft in feite het antwoord met de tekst 'Groote grafelijke zaal'. Dat intikkend in Google kom je terecht bij de Ridderzaal, echter nog niet bij het antwoord. Dat krijg je na nog wat meer “gegoogle” met de zoekopdracht “ridderzaal den haag vredesconferentie 1907”. Daarmee kom je bij de hierboven genoemde link en die geeft het antwoord.

Ter aanvulling nog het volgende:
1e Haagsche Conferentie was van 1899-05-18 tot 1899-07-29 in Huis ten Bosch, Den Haag.
2e Haagsche Vredesconferentie was van 1907-06-15 tot 1907-10-18 in het Binnenhof, Ridderzaal, Den Haag.
Start van de bouw van het Vredespaleis was tijdens de 2e Conferentie: 1907-07-30.

In de catalogus van Van der Wart “Reclamehandstempels en Gelegenheidsstempels, 6e druk” staat dit stempel op poststuk gewaardeerd op fl 80.-- (let op: guldens).


Vraag 5. Doorboorde postzegel van Puerto-Rico
Tijdens een bijeenkomst van onze Jeugdafdeling De Ruilkelder in Wijkcentrum Westhove in Den Haag trof een van de jeugdleden onderstaande postzegel van Puerto-Rico aan in een van de voorraaddoosjes.
Deze postzegel is doorboord en vertoont een mooi rond gat van circa 3 mm. Dergelijke zegels van dit land met zo'n gat waren al eerder gesignaleerd maar het hoe en het waarom van deze perforatie kwam niet aan het licht. Een kort vragenrondje leverde geen bevredigend antwoord op.
Wie het weet mag het zeggen. Graag zelfs.

Antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 
 

Thematische Filatelie

  

 

Deltafila 

Advertenties

Korting bij de Postzegel Partijen Centrale
Op vertoon van jouw geldige lidmaatschapskaart in de winkel aan de Piet Heinstraat 112 in Den Haag ontvang je bij de PPC korting op diverse artikelen.

 

Korting bij Collect+
Dit kan op twee manieren:
a. in de winkel aan de Zuiderparklaan 133 in Den Haag op vertoon van de lidmaatschapskaart (op zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur of op andere dagen na telefonische afspraak, 070- 3925409)
b. bij aankopen via een speciale link met Collect+ op de website van de ZHPV (dus niet door rechtstreeks inloggen bij Collect+). Deze link vindt je onder de rubriek "Alleen voor Leden".