Priority Mail 2011/08

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De laatste (?) PM van 2011 gaat over de volgende zaken:

 

Vraagbaak

 


Een van onze “visliefhebbers” vraagt zich af uit welk land de zegels met deze lieverdjes afkomstig zijn. Alle mogelijke informatie over hun afkomst is welkom.

 

 


Antwoorden en verdere reacties naar de vraagbaak.
 

 
 
 

Kort verslag ALV 19 november j.l.

Op zaterdag 19 november j.l. werd in Leidschendam, aansluitend aan de daar gehouden beurs, de najaarsledenvergadering gehouden. Bij de opening van deze vergadering werd aandacht gevraagd voor het feit dat de ZHPV in 2013
50 jaar bestaat. Het bestuur vindt dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij mag gaan en roept daarom nu al leden op zich aan te melden voor de in te stellen jubileumcommissie. Voorts spreekt het bestuur haar grote zorg uit voor het feit dat er nog steeds geen voorzitter voor de vereniging is gevonden.
In het kader van het werkplan wordt meegedeeld dat de beurs in Den Haag m.i.v. februari 2012 verhuist naar het gebouw van de Wijkvereniging Zuiderpark aan de Escamplaan en dat dat invloed heeft op het voor zaalhuur begrote bedrag.
M.b.t. de begroting stelt een van de leden voor om voortaan een tussentijds exploitatieoverzicht over het lopende jaar te presenteren. Dat verbetert het inzicht in en vergelijking van de bedragen. Het bestuur wil hier geen gevolg aan geven maar zal voortaan meer tekstuele toelichting geven. De begroting wordt, evenals het voorstel om de contributies niet te wijzigen, goedgekeurd.

Wist je dat ...

… sinds het voorjaar een negental ZHPV-ers meedoet in een thematische groep onder auspiciën van de NVTF. In een van onze vertrouwde locaties, te weten in de Buurtruimte Buytenrode te Zoetermeer wordt om de paar maanden door een groep van circa 20 filatelisten gewerkt aan het opzetten van thematische verzamelingen. Overdracht van thema-, thematische en filatelistische kennis door onderlinge kruisbestuiving, en dat onder deskundige leiding, is de doelstelling. Wellicht leidt dat in een later stadium tot het exposeren van enkele thematische verzamelingen. Hieronder een kijkje in het “leslokaal”.


 

ZHPV 50 jaar

Zoals je hiervoor kan lezen bestaat in 2013 de ZHPV 50 jaar. Dat is een jubileum dat je niet ongemerkt voorbij kunt laten gaan. En dat is het bestuur ook echt niet van plan ook. Maar, hulp van de leden is daarbij onontbeerlijk. Er moet een jubileumcommissie worden gevormd en voor de bemensing daarvan rekenen we op enkele enthousiaste leden.
Dus meld je aan en laat het bestuur niet in de kou staan.
 

 

Beurs Den Haag verhuist

Zoals de trouwe bezoekers van onze beurs in Den Haag inmiddels hebben begrepen is de huur van de zaal aan de Aagje Dekenlaan opgezegd. Het wijkcentrum Moerwijk sluit binnenkort op de zaterdag zijn deuren. Reden daarvan is de grote bezuinigingswoede die in ons land heerst. Ook de buurthuizen ontkomen daar niet aan. Een flinke zoektocht heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe locatie voor onze Haagse beurs. Met ingang van zaterdag 11 februari houden we beurs in:


WIJKGEBOUW “DE BRINK”
van de Wijkvereniging Zuiderpark.


Met deze gedwongen verhuizing komt, zoals het er nu voor staat een einde aan de omzwerving in Den Haag (Westhovenplein, Roemer Visscherstraat en Aagje Dekenlaan) en belanden we op een locatie die tegelijkertijd een aanmerkelijke verbetering betekent. Hij ligt meer in de richting van het centrum van Den Haag, dus hopelijk meer bezoekers. Goede bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer; tram en bus stoppen vlak voor de deur. Ook de voorzieningen in het gebouw zijn beter; uitgebreide bar, garderobe, toiletten allemaal gelijkvloers.
Kortom een locatie waar we onze hobby nog jaren met veel plezier kunnen uitoefenen.
Ook onze leden die niet in de omgeving van dit gebouw wonen moeten maar eens komen kijken.

Het adres is: Escamplaan 55, 2547 GA Den Haag, telefoon 070-325 95 63.
Het wijkgebouw ligt ongeveer 100 meter van het kruispunt de Escamplaan met de Zuiderparklaan.
 

Nieuwsbrief ZHPV 8 december 2011