Priority Mail 2011/03

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


PM 2011/03, de volgende zaken komen aan de orde:

 

Algemene LedenVergadering op 5 maart 2011

 


Beknopt Verslag Algemene Ledenvergadering
Op 5 maart j.l. waren 29 leden (incl. bestuur) aanwezig op de Algemene (Voorjaars-)Leden Vergadering.
De jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris werden met algemene instemming goedgekeurd en aan het bestuur werd decharge verleend voor het beleid in 2010. Alle vrijwilligers die aan de activiteiten in 2010 hebben meegewerkt worden daarvoor bedankt.
Op initiatief van een van de leden werd de door het bestuur tussentijds ingestelde kascommissie alsnog formeel door de ledenvergadering benoemd. Het bestuur heeft toegezegd in de toekomst het getrapt aftreden van de commissieleden zoveel mogelijk toe te passen.
De bestuursverkiezing verliep als volgt. In verband met het tussentijds, in januari j.l. neerleggen van zijn functie als voorzitter door de heer Kruse was dat een extra vacature naast die van secretaris. Voor het voorzitterschap was door het bestuur nog geen kandidaat gevonden, ook de leden hadden geen voordracht gedaan. Deze vacature blijft helaas voorlopig vacant. De secretaris, die herkiesbaar was, werd bij acclamatie herkozen. Ook de redacteur van het mededelingenblad had zijn functie in januari neergelegd. Het bestuur zal nu actief gaan zoeken naar kandidaten voor deze belangrijke vacatures.


 

De heer J.A. Saarloos heeft zich aangemeld als vrijwilliger en heeft van de secretaris de ledenadministratie over genomen.
In het kader van de rondvraag oppert een van de leden het idee om de huidige bestaande reglementen voor de diverse activiteiten van de ZHPV eens op veroudering te screenen en waar nodig te moderniseren. Het bestuur zal dit voorstel nader bezien.
Een volledige verslag van de vergadering is te lezen en downloaden van de website (www.zhpv.nl).

 

 
 
 

ZHPV en de Pers


Minstens twee keer was een ZHPV-er op een of andere manier in de pers in beeld.

Op 31 maart verscheen een interview met Ben Kruse in de Zoetermeerse bijlage van het AD.
Ben legt de verslaggever uit wat er tegenwoordig leuk is aan het verzamelen van postzegels en wat minder leuk is. Hij maakt daarbij ook nog reclame voor de ZHPV en de beurs in Zoetermeer.

In het maartnummer van Filatelie verscheen een artikel van Jan Vogel over de relatie tussen het werk van de graficus Escher en de filatelie. Een nooit eerder beschreven aspect van het werk van Escher.
Op onze website (www.zhpv.nl) is een onopgemaakte versie van het artikel te lezen.
Op de website van de vereniging Ars et Mathesis (www.arsetmathesis.nl) is de opgemaakte versie uit Filatelie na te lezen.
En er kan nu al verklapt worden dat er in mei of juni een vervolg in Filatelie wordt gepubliceerd.


 

Vraagbaak

 

Wie weet uit welk land de afgebeelde postzegels afkomstig zijn?
En is er meer informatie beschikbaar zoals bijvoorbeeld wie zijn de ontwerper en de graveur?
 

 


Antwoorden en verdere reacties op vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

WebWetensWaardigheden

 

Als je met vragen over de grafische kunst zit, en welke filatelist doet dat niet, dan kunnen die onder andere beantwoord worden via de volgende website van Thony van Gerwen:
     www.de-proefpers.nl
Hierop vind je ondermeer een link naar zijn “Handboek grafische technieken” waarin weer allerlei onderwerpen te benaderen zijn, waarvan drukmethoden een leerzame is.

 

Het Mededelingenblad van de ZHPV

 

Ondanks het feit dat we momenteel geen vaste redacteur hebben verschijnt er in april toch een Mededelingenblad.
Naast de gebruikelijke bestuursmededelingen staan er ook twee artikelen in. Een mooi verhaal over de stad Oostende en een klein over de Oostenrijkse schilder/graficus Hundertwasser.
Op onze website zijn ze (nu al) te lezen.

 

 

Grote ZHPV-veiling

 

A.s. zaterdag, 23 april organiseert de ZHPV weer een grote (circa 550 kavels) veiling in de buurtruimte Chez César in Zoetermeer. Kijkgelegenheid is er van 10.00 tot 13.00 uur. De aanvang van de veiling is om 13.30 uur.
Uitgebreide informatie vind je op onze website (www.zhpv.nl).

 


 

Nieuwsbrief ZHPV 21 april 2011