Priority Mail 2011/01

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


PM 2011/01 bevat de volgende onderwerpen:

 

Fusie postzegelverenigingen Den Haag

 


Schrik niet hoor. De ZHPV is daar nog lang niet aan toe, althans niet gedwongen. Maar ons ledental daalt toch, zij het zeer langzaam maar gestaag. De stand per 1-1-2011 is 278 leden.

Twee zeer oude Haagse verenigingen fuseren wel. Na een honderddertien-jarig bestaan als zelfstandige vereniging gaat de Haagse Filatelisten Vereniging samen met de in 1911 opgerichte, dus een eeuw oude, vereniging Filatelica Den Haag. Na enkele jaren van samenwerking, gezamenlijke bijeenkomsten en mededelingenblad gaan ze per 1 januari 2011 verder als de Verenigde Haagse Filatelisten. (Bron: Haagsche Courant 10-1-2011).
 

 

 
 
 

Database Wie Verzamelt Wat


In PM 2010/7 is de opbouw van een database aangekondigd waarop alle leden hun verzamelgebied kunnen aangeven. Doel daarvan is om de interactie tussen de leden te bevorderen.
Tot nu toe hebben slechts 13 leden hun verzamelgebied in deze database laten opnemen. En dit bestrijkt 11 landen- en 15 thematische verzamelingen.
Juist van de ontvangers van deze nieuwsbrief, dat zijn immers de meer digitaal ingestelde leden van de ZHPV, zou je een ruime deelname verwachten. Dat komt helaas nog niet uit de verf.
DUS DOE MEE EN MELD JOUW VERZAMELGEBIED VIA DE WEBMASTER OF SECRETARIS AAN.
Kijk voor nadere informatie op de website in de Rubriek “Alleen voor Leden”.

 

 

Vraagbaak

 

1. Het is al lang geleden, maar in PM 2007/02 stelden we de volgende vraag:

Vraag 5. Doorboorde postzegel van Puerto-Rico
Tijdens een bijeenkomst van onze Jeugdafdeling De Ruilkelder in Wijkcentrum Westhove in Den Haag trof een van de jeugdleden onderstaande postzegel van Puerto-Rico aan in een van de voorraaddoosjes.
Deze postzegel is doorboord en vertoont een mooi rond gat van circa 3 mm. Dergelijke zegels van dit land met zo'n gat waren al eerder gesignaleerd maar het hoe en het waarom van deze perforatie kwam niet aan het licht. Een kort vragenrondje leverde geen bevredigend antwoord op.
Wie het weet mag het zeggen.
 

 

Tot op heden is daar nooit een antwoord op gekomen. Maar zoals het spreekwoord luidt: Komt tijd, komt raad.

In de rubriek “Wij lazen voor u” van Filatelie van januari 2011 wordt het novembernummer van de Filatelistische Kontaktgroep Spanje-Portugal “Iberia” behandeld. En daarin staat het antwoord op onze vraag. Het gaat om ontwaarding van postzegels gebruikt voor de telegraafdienst van Spanje en haar koloniën. Ook in Portugal kwam een vergelijkbare ontwaarding (vaak in stervorm) voor. Het heeft dus niets met firmaperforaties of dergelijke van doen.

 

 2. Er staat ook nog steeds een vraag open uit PM 2010/08 (de vorige) met betrekking tot drie onbekende (post)zegels.
Kijk er nog maar eens naar (http://www.zhpv.nl/nieuwsbrief/pm201008.htm) .

 

 

Antwoorden en verdere reacties op vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

Een overbodig bericht

 

De praktijk leert dat er slechts een zeer gering aantal leden de algemene ledenvergaderingen bezoekt. Meestal nog dezelfde ook.
In die zin volgt hier dus de overbodige uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 5 maart a.s.

 

Maar we blijven het proberen.

Dus noteer deze datum in je agenda en doe eens een keer mee.


Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op zaterdag 5 maart 2011.
Deze vergadering wordt gehouden in de Buurtruimte Chez César, César Franckrode 60 te Zoetermeer, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs.

AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen

 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2010 (zie toelichting). a. Tekstueel b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van

 5. Jaarverslag penningmeester (zie toelichting)

 6. Verslag Kascommissie

 7. Jaarverslagen (zie toelichting). a. Algemeen, b. Beurzen, c. Rond-zendverkeer, d. Jeugdafdeling, e. Postzegelmarkt en Veiling,
  f. Communicatie.

 8. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting)

 9. Verkiezing Kascommissie

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Toelichting:
 

Agendapunt 4:
In het Mededelingenblad nr. 5 van december 2010 is reeds een kort verslag gepubliceerd. Het definitieve verslag is op de website onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en downloaden. Tevens ligt het tijdens de vergadering ter inzage of kan het op aanvraag, telefonisch (079-3610384) of per e-mail (mac.j.bird@hetnet.nl) bij de secretaris vooraf worden toegezonden.

Agendapunt 5 en 7:
De hier genoemde jaarverslagen zijn twee weken voor de ALV op de website onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en downloaden. Deze verslagen liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage of kunnen op aanvraag, telefonisch (079-3610384) of per e-mail (mac.j.bird@hetnet.nl) bij de secretaris vooraf worden toegezonden.

Agendapunt 8:
Dit jaar is de secretaris (de heer Vogel) statutair aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten worden voorgesteld. Er bestaan nog enkele vacatures binnen het bestuur en met nieuwe kandidaten kan zo nodig een nieuwe taakverdeling tot stand komen.

 

 

WebWetensWaardigheden

 

Onze lezers met interesse in archeologie, fossielen of prehistorisch leven, maar ook hen die in thematische filatelie zijn geïnteresseerd maken we graag attent op de volgende website:

 

www.stampedout.nl

 

Er gaat een, weliswaar verdwenen, wereld voor je open. Een zeer gedetailleerd overzicht van postzegels op dit gebied. Maar ook postkaarten, frankeerstempels, ontwaardingstempels, postzegelboekjes en wat dies meer zij komen aan de orde. Kortom een lust voor het filatelistische oog en een bron van informatie voor de verzamelaar met dit thema.