Priority Mail 2009/03

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Na enige tijd van rust in jouw mailbox voor zover het post van de ZHPV betreft (als gevolg van gebrek aan inspiratie en de vakantieperiode) volgt hier een nieuwe PM met enkele belangrijke mededelingen. De onderwerpen zijn:

Heb je trouwens het stukje "Internet ZHPV" in Mededelingenblad nr. 3 gelezen?
Dat verwijst naar de verdergaande digitalisering van onze communicatie met de leden. Zo staat tegenwoordig de volledige inhoud van het Mededelingenblad al voor het verschijnen daarvan onder de rubriek "Clubblad" op onze website.
 

 

Algemene Ledenvergadering

 

 

UITNODIGING


voor de op zaterdag 7 november 2009 te houden Algemene (Najaars)LedenVergadering in de Buurtruimte Chez César, César Franckrode 60 te Zoetermeer. Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs.

 

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Vaststelling agenda

  3. Binnengekomen stukken en mededelingen

  4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2009

  5. Financieel Verslag 2008

  6. Werkplan 2010

  7. Begroting 2010

  8. Vaststelling contributies 2010

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

Toelichting:

Agendapunt 4, 5, 6 en 7: In het Mededelingenblad nummer 2 van mei 2009 is een kort verslag van de ALV van 14 maart j.l. gepubliceerd. Het definitieve verslag alsmede het financieel verslag 2008, het werkplan 2010 en de begroting 2010 zijn op de website (www.zhpv.nl) onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en te downloaden.

Ook liggen deze stukken tijdens de vergadering ter inzage of kunnen op aanvraag bij de secretaris, tel. 079-3610384 of op het e-mailadres: mac.j.bird@hetnet.nl. vooraf worden toegezonden (bij voorkeur per e-mail).

Agendapunt 8: Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen.

 

 

 

Abonnement op maandblad Filatelie via ZHPV

 


In het Mededelingenblad van september en in de vorige PM is er al uitvoerig aandacht aan besteed. Namelijk aan de mogelijkheid van een abonnement op het maandblad Filatelie via de ZHPV.
Via zo’n abonnement krijg je 20% korting op de normale prijs en heb je al voor € 22,60 een jaarabonnement met elf nummers van dit prachtige tijdschrift.
In dit blad staat zeer veel informatie over activiteiten, nieuwe uitgiften en bijzondere gebeurtenissen in de postzegelwereld. Voorts staan er goed leesbare en zeer interessante artikelen over uiteenlopende onderwerpen in. Zo bevat het septembernummer een prachtig, filatelistisch geïllustreerd artikel over Barcelona en Gaudi.
De response van de leden is nog matig in vergelijking met de uitkomst van de in juni 2008 gehouden ledenenquête. Volgens die enquête zouden 25% ofwel 75 leden geïnteresseerd zijn in een dergelijk goedkoop abonnement.
Wellicht heb jij de aankondiging gemist of nog geen gelegenheid gehad je aan te melden.
Aarzel dan niet langer want de aanmelding voor 2010 sluit op 15 november a.s. Het aanmeldingsformulier is van onze website (www.zhpv.nl) te downloaden, kan op de beurzen worden opgehaald of kan op verzoek door de secretaris worden toegezonden.

 


 

 
 
 

Jubileumvelletje KNBF


Allerlaatste kans!!
Het gratis Bondsvelletje is tot op heden nog niet door iedereen afgehaald. Maar wij bieden een allerlaatste kans om dit unieke geschenk in uw bezit te krijgen. Op verzoek kunnen wij het velletje per post verzenden. Met dien verstande dat de verzending geheel voor uw verantwoording is. Klachten over niet ontvangen en/of beschadigd ontvangen exemplaren worden daarom niet in behandeling genomen. Dat was namelijk een van de redenen om het velletje te laten afhalen! Indien u het velletje alsnog wilt ontvangen, maakt u €. 1,00 over op bankrekening 426636139 t.n.v. ZHPV te Wateringen onder vermelding van jouw naam en lidmaatschapsnummer.
Deze service (lees: extra werk) geldt alleen voor leden die in 2008 lid waren en het velletje nog niet hebben gekregen en geldt niet voor jeugdleden.


 

De ZHPV in Leidschendam


Leidschendam heeft ‘t ……….

Het wordt niet alleen steeds gezelliger in de Schuitejager, maar zeker ook interessanter! De beurzen langs de Vliet worden binnenkort nóg aantrekkelijker zodat steeds meer postzegelverzamelaars de weg ernaartoe weten te vinden.


Toen wij het begrip Postzegelmarkt introduceerden, wisten wij niet of dat in de smaak zou vallen bij onze leden. Het aanbieden van diverse partijtjes, restantcollecties, enz. tijdens onze beurzen bleek een schot in de roos te zijn. Zó zelfs dat een andere postzegelvereniging ons idee overnam.

Een plaatje van de wereld
Postzegels zijn meer dan stukjes papier die recht geven op verzending; zij bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld van vroeger en van vandaag in alle facetten uitbeelden. Er wordt veel gepraat en geschreven over het “nieuwe verzamelen” waarbij de afbeelding op de postzegel een steeds belangrijker rol speelt: een thematische verzameling of beeldverzameling. Je kunt ‘t zo gek niet bedenken of een bepaald thema kan in een verzameling worden vastgelegd. Poststukken, stempels en ander filatelistisch materiaal spelen daarbij een rol. Met de komst van de computer en het fenomeen Internet worden de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid: zo worden nu de albumbladen naar eigen creatief inzicht op de PC gemaakt.
Onze jeugdleden bijvoorbeeld zijn daar al een aantal jaren mee bezig; wij hebben u al vele voorbeelden van hen laten zien.

Uitbreiding van het aanbod
Omdat wij geen praters maar doeners zijn gaan wij binnenkort het aanbod op onze beurzen – te beginnen bij die in Leidschendam – uitbreiden. Meer dan anders zult u daar thematisch materiaal, brieven, post(waarde)stukken, enz. gaan aantreffen bij verschillende aanbieders. Wij geven u daarmee de middelen in handen om zelf kennis te maken met het nieuwe verzamelen in de verwachting dat u nóg meer geboeid zult raken door die fascinerende wereld van het postzegels verzamelen.

……… op zaterdag 17 oktober !!


 

Postzegeltentoonstelling in Monster

Postzegelvereniging Monster bestaat 55 jaar en gaat dat vieren met een tentoonstelling en grote beurs op zaterdag 31 oktober a.s. De tentoonstelling heeft als thema’s: Westland algemeen en druiven in het bijzonder. Voor de jeugd is er die dag een grabbelton met maar liefst één miljoen zegels! De toegang is gratis. Tentoonstelling en beurs worden gehouden in Themapark “De Westlandse Druif “ aan de Vlotlaan 535 te Monster en is geopend van 9.00 tot 17.00 uur.Onze medeverzamelaars uit Monster zullen het bijzonder prettig vinden als er veel ZHPV-ers die dag eens komen kijken.
Lekker dicht bij huis. Doen!
Zouden deze stempels ook in een van de geëxposeerde verzamelingen zijn opgenomen?